Ang Tatak ng Diyos na Buhay

Aklat ng Pagbubunyag 7.2

“Pagkatapos nito nakakita ako ng apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng daigdig; pinipigilan nila ang apat na hangin ng mundo para walang makakaihip na hangin sa lupa o dagat o anumang puno. At nakakita ako ng isa pang anghel na nagmula sa Silangan, hawak ang tatak ng Diyos na buhay.  Malakas niyang isinigaw sa apat na anghel na binigyan ng kapangyarihang sirain ang lupa at ang dagat, “Huwag nyo munang sirain ang lupa o ang dagat o ang mga puno hangga’t hindi natin nalalagyan ng tatak ang mga noo ng mga lingkod ng ating Diyos.”

 

Ang Tatak na makikita sa pabalat ng aklat na ito ay nalikha dahil sa isang makalangit na mensahe na tinanggap ni Maria Divine Mercy mula sa Diyos Ama noong 12:20am, Pebrero 2012 kung saan sinabi Niya sa kanya na binibigyan Niya ng “Tatak ng Diyos na Buhay” ang mundo para protektahan ang bawat tao sa antikristo.

 

Hango sa nasabing mensahe

Anak Ko, sabihin mo sa Aking mga anak na hindi Ko ikinatutuwa ang isipin na parusahan ang Aking mga anak sapagkat sila’y mahal Ko.

 

Akin sila, ang Aking mahal na mga nilalang.  Ang makita Ko kung paanong pinaitim ni masama ang kanilang mga kaluluwa ay isang palagiang pasakit sa Akin, ang kanilang mahal na Ama.  Nais Kong dalhin kayong lahat na minamahal na mga anak na nakakakilala at nakakaunawa sa Aking pagmamahal sa inyo, sa Aking magandang Bagong Paraiso sa mundo.

 

Ipinangangako Ko sa inyo na ang pag-uusig ay magiging maikli at kayo’y poprotektahan.

 

Sapagkat ipinagkakaloob Ko na ngayon ang Tatak ng Aking Pag-ibig at Proteksiyon.

 

Sa pamamagitan nito, hindi kayo mapapansin ng mga magpapahirap sa inyong mga bansa.

 

Ang Aking Tatak ay ang Aking pangako ng Kaligtasan.  Papasok ang Aking kapangyarihan sa inyo sa pamamagitan ng tatak na ito at walang kapahamakang darating sa inyo.

Isa itong milagro, mga anak, at yun lamang mga yumuyuko sa harapan Ko, ang kanilang Panginoon at Maykapal ng lahat ng bagay, bilang mga bunsong buong-pusong nagmamahal sa Akin, ang mapapagkalooban ng makalangit na biyayang ito.

 

Magsitayo na kayo at tanggapin ang Aking Tatak, ang Tatak ng Diyos na Buhay.

 

Dasalin ang Crusade Prayer (33) para kilalanin  ang Aking Tatak at tanggapin ito nang may pag-ibig, tuwa at pasasalamat.

 

Ang inyong mapagmahal na Ama sa Langit

Diyos na Kataas-taasan

Advertisement