Ang Aklat ng Kattotohanan

Ang Aklat ng Katotohanan ay binabanggit sa Daniel 10:21.  Dito tinutukoy ang isang misteryosong Aklat ng Katotohanan.Ipinaliliwanag ni Gabriel kay Daniel na lahat ng ibinunyag sa kanya tungkol sa hinaharap at sa huling panahon ay matatagpuan sa Aklat ng Katotohanan.  Sinabihan si Daniel na selyuhan at sarhan ito sapagkat ito’y para sa ibang panahon pa,na tinatawag na “Panahon ng Wakas”.

Advertisement